โปรแกรม

เพิ่มเติม


iFund

โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ออนไลน์
850.-

Dormitory_Project

ระบบหอพักนักศึกษา
250.-

Cloud Service Help Desk

Cloud Service Help Desk (ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์)
3,990.-

mini-POS

โปรแกรมร้านค้าขนาดเล็ก
590.-

NetApps Field Service Manager

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง
1,200.-